Informatie & Privacy Policy

Informatie

Zoals bij de geschiedenis te lezen is, is onze vereniging als ‘Kerkelijke fanfare Sint Willibrordus’ opgericht in 1927. We zijn aangesloten bij de Katholieke Bond van Muziekgezelschappen in het Bisdom Den Bosch (“De Bossche Bond”). Deze “Bossche Bond” is op haar beurt aangesloten bij de Federatie van Katholieke Muziekgezelschappen in Nederland (FKM). Inmiddels hebben we onze naam gewijzigd naar ‘Muziekvereniging Sint Willibrordus’.

Onze repetitietijden zijn normaliter op vrijdagavond van 20:00 uur – 22:00 uur. Op dit moment, in ieder geval tot eind december 2020, loopt een proef waarin we op de woensdagavond van 20:00 uur – 22: 00 uur repeteren. De repetities zijn openbaar, dus kom gerust een keer luisteren.

Bij optredens wordt, tenzij duidelijk anders is vermeld, het ”kledingvoorschrift” gedragen.
Het kledingvoorschrift is zwart. Voor mannen betekent dit een zwarte broek (zelf voor zorgen) met een zwart overhemd, vanuit de vereniging in bruikleen gegeven. Voor vrouwen is dit zelf in te vullen, mits het bij zwarte kleding blijft. Daarnaast horen bij kledingvoorschrift zwarte schoenen en zwarte sokken.

Bestuur en commissies

Zie Muziekvereniging -> Bestuur & commissies

Financiële acties

Om de activiteiten van onze vereniging te kunnen bekostigen, zijn er meer financiële middelen nodig dan alleen contributie, sponsoring en gemeentelijke subsidie.
Vandaar dat de muziekvereniging diverse malen per jaar acties houdt om de kosten voor instrumenten, muzikale leiding, partituren, uniformen en andere zaken te kunnen betalen.
Daarbij valt te denken aan de oud ijzer actie en de Donateursactie.

Privacy Policy

Muziekvereniging Sint Willibrordus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Muziekvereniging Sint Willibrordus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging Sint Willibrordus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Muziekvereniging Sint Willibrordus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Sint Willibrordus de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam;
– Adres;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geslacht;
– Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Sint Willibrordus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Muziekvereniging Sint Willibrordus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Sint Willibrordus de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Sint Willibrordus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
– Het verzorgen van muzieklessen aan leden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Muziekvereniging Sint Willibrordus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Muziekvereniging Sint Willibrordus van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.